Úhrada poplatkov za MŠ:

Za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len MŠ) prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške :

  • 80,- € pri pobyte, ak nemajú obaja zákonní zástupcovia trvalý pobyt v obci Kvetoslavov
  • 50,- € pri pobyte, ak má jeden zákonný zástupca trvalý pobyt v obci Kvetoslav ( ak sa o dieťa stará iba jeden zákonný zástupca, pobyt druhého sa neposudzuje  )
  •  30,- € pri pobyte, ak majú obaja zákonní zástupcovia trvalý pobyt v obci Kvetoslavov ( ak sa o dieťa stará iba jeden zákonný zástupca, pobyt druhého sa neposudzuje ).
  • Zriaďovateľ si vyhradzuje právo, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, poskytnúť zákonnému zástupcovi z vyššie uvedených platieb zľavu do výšky 100 % . Za prípad hodný osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť,  že materskú školu navštevujú dvojičky, alebo trojičky zákonných zástupcov, ktorí obaja majú v obci Kvetoslavov trvalý pobyt  )

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

  1. Ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky .
  2. Zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
  3. Ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  4. Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Túto skutočnosť oznámi riaditeľ MŠ zriaďovateľovi.

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet OÚ Kvetoslavov v OTP banke (prevodom, poštovou poukážkou):   

 

                         IBAN: SK32 5200 0000 0000 1186 2968

 

Variabilný symbol (VS) určí riaditeľ MŠ pri nástupe dieťaťa do MŠ. Zoznam VS dodá riaditeľ MŠ písomne do 5 pracovných dní po  zahájení školského roka zriaďovateľovi a vedúcej školskej jedálne alebo do 3 pracovných dní od nástupu dieťaťa do MŠ.  VS priradení dieťaťu je platný po celú dobu dochádzky dieťaťa do MŠ a je nemenný.

V prípade ak platíte poplatky poštovou poukážkou – je možné si ju vyžiadať od p.uč.

Pri neuhradení poplatku v danom mesiaci zákonným zástupcom bude dieťa z materskej školy po ústnom, následne  písomnom upozornení vylúčené z materskej školy riaditeľom MŠ.

*************************************************************************************************

POPLATKY RZ

Vážení rodičia,

výška príspevkov ZRPŠ pri MŠ Kvetoslavov na šk.rok 2019/2020 bola schválená rodičmi na RZ dňa 13.09.2019 a to nasledovne :

  • 25,-€ príspevok ZRPŠ / šk.rok
  • 12,-€ príspevok na hygien.potreby/ šk.rok

Obe sumy je možné zaplatiť prevodom na účet RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA do 30.10.2019 :

SK 38 0200 0000 0033 7822 8254     do správy pre príjemcu prosíme uviesť ,,priezvisko dieťaťa ,,

 

Ďakujeme